Om oss

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

 

Historia

Redan 1992 erfor Carl-Henrik Karlsson kallelsen att förmedla biblisk förkunnelse, och samma år fick han även fröet till det som skulle bli Källan. Hösten tillbringade han på ett kyrkligt gästhem i Småland, där mässan och de dagliga bönerna var gårdens puls.

Carl-Henrik Karlsson

Detta var i en tid då Sverige blev alltmer sekulariserat, samtidigt som nyandlighet blev mer accepterat. Svenska kyrkan utvecklades i en teologiskt liberal riktning, mission övergick alltmer till dialog och budskapet om Jesus som judarnas Messias och hela världens frälsare tonades ner. Sverige höll på att förlora evangeliet.

Namnet Källan
Hos Carl-Henrik Karlsson växte en längtan att nå ut med biblisk förkunnelse och undervisning och han hade ett flertal namn för en blivande plattform. Men när han en dag satt i den medeltida kyrkan kom namnet “Källan” till honom klart och tydligt. Det var inget namn han själv skulle valt och han såg heller inte helt djupet i namnet. Men fröet hade såtts och efter en tid avsattes ett startkapital som flera år förvarades i ett litet rött kassaskrin.

Allt började med kassettband
År 1999 såg Carl-Henrik att det fanns ett behov av kassettband (analogt magnetiskt ljudband) med andakter för att användas i bilen eller var man än var. För att kunna ge ut kassettbanden och fortsätta arbetet, grundades Källan av de två som medverkade på andaktsbandet, Sofia Johansson och Carl-Henrik Karlsson. Banden delades ut gratis och gåvor kom in, vilket möjliggjorde en fortsatt verksamhet.

Biblisk förkunnelse
Tiden har gått och Källans arbete har breddats och förnyats, i pionjäranda och entreprenörskap. Men intentionen har alltid varit densamma som när kassettbanden gavs ut – att vägleda människor genom bibeltrogen förkunnelse, i öppenhet för den helige Ande.

Källan är idag etablerad och erkänd. Men även utan stöd skulle vi fortsätta vårt arbete. För vi utgår inte från de resurser vi har, utan från den kallelse vi bär.

  • 1999 grundas Källan och tidningen Livskällan.
  • 2007 översätts, trycks och distribueras Följ med och se i Indien.
  • 2011 grundas TV16.
  • 2013 för Källan vidare arvet efter Svenska Israelsmissionen.
  • 2017 blir Källan medlem i Immanuel Ministries i Tel Aviv.
  • 2017 initieras Öppna hem för israeler.

Israelsmission sedan 1875

Israelsmission har i Sverige en lång historia som sträcker sig ända till 1875, då Föreningen för Israelsmission (1875-1975) grundades. 1934 ändrades namnet till Svenska Israelsmissionen. Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar – kanske hälften barn – undan nazisterna.

I långa perioder samarbetade man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. Bland annat var utbetalningarna från Svenska Israelsmissionen avgörande för de norska missionärerna som befann sig i Rumänien under andra världskriget.

1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på initiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet med stort engagemang. Fokus var på stöd till Immanuel church i Tel Aviv, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska Israelsmissionen. Mer om historien

Lars Edvardsson, tidigare ordförande för Svenska Israelsmissionen och Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Källan. Juni 2013 i Göteborg. (Lars Edvardsson var i uppstartsskedet med i ledningsgruppen för Källans arbete med Israelsmission, och Carl-Henrik Karlsson hade flera år varit medlem i Svenska Israelsmissionen. Kontinuiteten bekräftas även av att kassören för Svenska Israelsmissionen blev kassör i Källan 2013, att Källan 2016 mottog ett arv testamenterat till Svenska Israelsmissionen, samt att Källan 2017 blev medlemsorganisation i arbetet som utgår från Immanuel church i Tel Aviv, där Svenska Israelsmissionen varit engagerad.)

 

SEMA logo horizontal

Källan är sedan 2023 medlem i Svenska evangeliska missionsalliansen (SEMA). SEMA är ett utskott till Svenska evangeliska alliansen (SEA), som är den svenska avdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. 

Vision

Att fler judar, men även andra, skall lära känna Jesus, växa i tro och bli delaktiga i arbetet.

 

Uppdrag

Att förmedla biblisk förkunnelse och undervisning, samt kunskap och inspiration om israelsmission.

 

Rötter och identitet

Luthersk – våra rötter och vår hemvist är i den svenska evangeliska traditionen och vi står med glädje i kontinuitet med alla de som gått före. Kännetecknande för denna tradition kan sägas vara en trohet till Bibeln, god människokännedom, klarhet om nåden, fasthet om sakramenten, ämbetet från apostlarna och ett fokus på den helige Andes verk genom Ordet.

Apostolisk – vi vill stå i kontinuitet med apostlarnas liv, lära och mission. I ödmjukhet och frimodighet bär vi stafettpinnen vidare.

Missionsorganisation – vårt fokus är att nå nya människor med evangelium, samtidigt som vi kontinuerligt ger undervisning till kristna. Vi förkunnar Kristus. (1 Kor 1:23)

 

Organisation

Källan är organiserad som en svensk ideell förening, med styrelse, stadgar och revisor. Vårt organisationsnummer är 802415-9710.

GDPR-policy
Källan samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av Källans aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid de används. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Källan förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part (förutom tryckeriet för Livskällan, och om det inte behövs vid inkasso), och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger Källan sina person- och adressupplysningar samtycker att de lagras och används enligt syftet. Styrelsen för Källan räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.

Biblisk förkunnelse sedan 1999