Källans DNA

Antaget av styrelsen 170121

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse. Källans DNA beskriver det som skall vara kännetecknande för Källan, vårt sätt att arbeta och de värderingar vi vill skall genomsyra organisationen.

 • Vi är stolta över våra rötter i svenska evangelisk lutherska bekännelsesammanhang, samtidigt som vi gläds åt medarbetare och givare från andra håll.
 • Enskilda skall genom Källan dels få ta emot, dels vara delaktiga i att ge fler biblisk förkunnelse och undervisning.
 • Vår historia handlar från grundandet till idag om att se och förverkliga de möjligheter Gud ger oss så att vi kan gå i Guds förberedda gärningar. Pionjäranda och entreprenörskap vill vi skall vara kännetecknande för Källan.
 • Avgörande för vårt arbete är människor som ser Guds möjligheter för oss, prövar dem och förverkligar dem. I denna process behövs ett flertal olika personligheter och förmågor. Om det råder oenighet i styrelsen väntar vi in varandra tills vi hittar en gemensam väg. Vi vill att hela organisationen präglas av att alla kan föra fram idéer om hur arbetet kan utvecklas och att vi tillsammans – med våra olikheter – kan se och förverkliga möjligheter.
 • Allt vi gör skall vara genomarbetat och ha hög kvalitet.
 • Vi vill arbeta långsiktigt, samtidigt som vi vill vara ödmjuka och ha mod att avsluta en verksamhet som inte bär frukt.
 • Utifrån målsättningen kan vi ha flera verksamheter, för att fler skall få ta emot biblisk förkunnelse, bli utrustade till vardagsevangelisation och delaktiga i att ge evangeliet tillbaka till det judiska folket.
 • Vi vill att olika verksamhetsområden stärker varandra.
 • Vi har från början haft ett personligt tilltal och det vill vi behålla även som stor organisation.
 • Vi tror på samarbete. Vi vill inte bara ge pengar till olika projekt, utan med våra olika resurser vara en aktiv partner.
 • Vårt mål är att alla missionsvänner i evangelisk lutherska sammanhang i Sverige skall känna till och räkna med Källan.

(DNA – destination, natur, arbetssätt)

Biblisk förkunnelse sedan 1999