Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda?

Av Jens Lomborg

Från Ordet& Israel nr 4, 2015. Övers. Ing-Marie Aronsson (Bibelcitat 1917)

Landlöften, välsignelselöften, löften om hemkomst, löften om förbannelse, löften om en ställföreträdande Messias som går i döden för folket. Bibeln innehåller en lång rad löften. Starka ovillkorliga löften som är givna av Gud och är uttalade till Israels folk – och uttalade till välsignelse för hela världen. Många av löftena är uppfyllda in i minsta detalj – de löftena var knutna till Jesus första ankomst, och deras uppfyllelse blev bekräftade av det Nya Testamentets författare! Det skedde ”för att det skulle uppfyllas, som Herren hade sagt till profeten”. (Matt 1:22)

Vad återstår då att bli uppfyllt?

Det gör löftet om Israels folks ”nya hjärta”, som är ett av de helt centrala löftena! Allt tyder på att vi nu är mycket nära uppfyllelsen av frälsningslöftena för Israels folk. Dessa löften beskrivs på olika sätt i GT, särskilt tydligt hos profeterna Hesekiel, Jeremia och Sakarja:

”Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst;…” (Hes 36:25-26)

Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus … Jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk … Jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg.” (Jer 31:31-34)

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.” (Sak 12:10)

Gud har förberett uppfyllelsen av detta löfte genom att föra det judiska folket tillbaka till Israel. De har i århundraden längtat efter att komma hem, och nu har det skett. Och vad möter de? De möter krig och kris. De möter motstånd. Och folket mognar för att motta Messias. De undrar: Vad sker nu? Är detta allt? Är det här judendomens mål?

Nej, det är inte allt!

Målet för Israels folk är att de fäster tillit till Jesus som Messias! Och Gud kommer att göra det en dag – skapa tilliten i deras hjärtan! Löftet om det nya hjärtat är löftet framför alla löften! Det vill säga, det skall bli väckelse i Israels folks hjärtan. Gud kommer en dag att utgjuta sin Ande över det judiska folket. så att de omvänder sig och fäster tillit till de goda nyheterna om sin korsfäste och uppståndne Messias.

Låter det bekant för dig? Det är i så fall för att du upplevt detsamma! Det som Gud en dag kommer att göra med Israels folk är det, som har skett med den kristna församlingen under de senaste 2000 åren. Jesus Kristus har under de senaste 2000 åren utbrett sitt rike över hela jorden. Samtidigt har han sänt – och sänder ännu – sin Ande över ett otal av jordens hedniska folkslag. En dag i framtiden – och må den dagen snart komma – kommer Gud att sända sin Ande över det judiska folket, Israels folk, så att människor omvänder sig i stora skaror och tar emot de goda nyheterna om Jesus.

Biblisk förkunnelse sedan 1999