Vi ser med egna ögon vad Gud gör bland judarna idag (om Caspari Center)

Från Evangeliet og den jødiske verden nr 1 2016.
Översättning: Ing-Marie Aronsson

Anne-Mette Ladegaard, volontär på Caspari Center intervjuar direktor Alexander Goldberg.

I 2000 år har det varit konfliktfyllt att samtidigt vara både jude och Jesustroende. Den dag som i dag är kämpar messianska judar fortfarande med att finna svar på hur tron på Jesus och den judiska identiteten kan förenas. Här berättar Alexander Goldberg om både glädje och utmaningar med att vara jude, bo i Israel och tro på Jesus.

– Att vara Jesustroende jude är en stor och komplicerad fråga, som vi alla kämpar med, berättar Alexander Goldberg, israelisk direktor för Caspari Center för Bibliska och Judiska Studier i Jerusalem, ett teologiskt resurscentrum för den messianska rörelsen i Israel.

– I 2000 år har kyrkan och synagogan varit eniga om, att man inte kan tro på Jesus och samtidigt bevara sin judiska identitet. Men idag utmanar messianska judar denna sedan årtusende gamla konsensus genom att peka tillbaka till de tidigaste judiska efterföljarna till Jesus, säger Goldberg. Historiskt har det varit stora spänningar mellan judar och kristna, där den kristna kyrkan bl.a. har praktiserat tvångsdop av judar och deltagit direkt i förföljelser och fördrivning av judar. Holocaust är ett senare historiskt exempel på detta. De här förhållandena gör det svårare för de judar, som kommer till tro på Jesus som Messias att bevara sin judiska identitet, för de blir ansedda som förrädare.

– Hur kan man leva ut sin tro på Jesus i en judisk kontext efter 2000 år av dessa spänningar i den judisk-kristna historien; det är en svår fråga, som alla messianska judar försöker lösa, menar han.

Goldberg har varit anställd på Caspari Center i sju år. Hans uppgift här är att utveckla centrets arbete bland de lokala messianska församlingarna och att undervisa i olika sammanhang.

Bland annat har vi tidigare skrivit om, hur han har varit med om att hålla Alpha-kurser för rysktalande immigranter. Det har alltid funnits etniska judar här och där, som har trott på Jesus som Messias. Faktum är att en av Caspari Centers akademiska studier visar att det har funnits Jesustroende judar de senaste 2000 åren, berättar Goldberg och förklarar vidare:

Från omkring det 5:e århundradet blev Jesustroende judar en del av de icke-judiska kyrkorna och därmed en del av en icke-judisk kultur. Därför slutade många att identifiera sig själva som judar. Den utvecklingen är beklaglig för både för Jesustroende judar och för den kristna kyrkan. Jesustroende judar har all anledning att hålla fast vid sin judiska identitet samtidigt som de bekänner tron på Jesus som Messias. Både Jesus själv, lärjungarna, majoriteten av författarna i Bibeln och många av Jesus första efterföljare var judar, så dessa står absolut inte i motsatsförhållande till varandra. Om den kristna kyrkan mister gruppen av Jesustroende judar eller ställer dem utanför, mister kyrkan inte endast en grupp människor, som naturligtvis hör till kyrkan, utan den mister också en väsentlig del av sin egen identitet, för även den kristna kyrkan har judiska rötter.

– Många av de Jesustroende judar som bor i Israel, bevarar i dag sin judiska identitet, liksom Jesus själv och hans tidiga judiska efterföljare också gjorde. På så sätt blir den judiska delen av den universella kyrkan återställd i våra dagar och det är värt att notera, säger Goldberg.

Kallad till lärare

Goldberg är själv messiansk jude och immigrerade 2003 från Ryssland till Israel, där han bosatte sig i Jerusalem med sin familj. Här fick han arbete inom turistverksamheten. Guldberg hyste dock en stor önskan om att bli teolog, så vid sidan om arbetet påbörjade han teologiska studier. Då finanskrisen drabbade världen 2008 så drabbade den även turistnäringen, och samma år blev han friställd. Goldberg sände iväg en ansökan till Caspari och blev anställd.

– Jag tror att det var Herren som visade mig vägen till att söka anställningen på Caspari. Caspari är ett perfekt ställe för mig, för det är ett evangelikalt undervisningscenter, och centrets akademiska karaktär matchar mitt kall som lärare, fortsätter han.

Penninggåvor kan ge problem

Den messianska rörelsen står inför många utmaningar i dag, där frågan om identitet är en av dem. En annan utmaning är enligt Goldberg, att utländska penninggåvor kan skapa problem i de lokala församlingarna.

– En del utländska enskilda, lokala kyrkor och missionsorganisationer skapar oavsiktligt ett finansiellt beroende i de lokala messianska församlingarna i sin iver att välsigna det judiska folket, säger han och fortsätter: Även om deras hjälp i vissa situationer lättar en del ekonomiska bekymmer, så skapar den även osunda vänskapsband och relationer, som andligt försvagar oss. Dessa godhjärtade vänner saknar ibland riktig förståelse för hur man bäst kan förvalta resurserna. Det finns tillfällen, när den svältande klarar sig bättre med ett fiskespö än med en fisk.

Casparis många uppgifter

Casparis arbete sträcker sig från akademiska studier till praktisk undervisning, men allt vi gör, relaterar till Guds arbete bland det judiska folket, förklarar Alexander Goldberg. Caspari Center utrustar på många olika sätt de messianska församlingarna – bland annat genom undervisning och kurser för ledare och lärare, som bidrar till idéutveckling och inspiration.

Deras sabbatsskolundervisning har till exempel deltagare från hela Israel. Centret ger också ut böcker och undervisningsmaterial sammanställt av lokala och internationella resurspersoner i den messianska rörelsen. De önskar att utrusta den messianska rörelsen med teologisk kompetens och kunskap, för även om det funnits Jesustroende judar i 2000 år, är den messianska rörelsen fortfarande aktuell vad det angår teologi och reflektion över den. Därför finns det behov av seriös kompetens på detta område. Caspari Centers fokus på judarna beror enligt Goldberg på en övertygelse om, att Gud inte endast var, utan ännu är och alltid ska vara Abrahams, Isaks och Jakobs Gud (2 Mos. 3:15).

– Därför tror vi också att Gud fortfarande är mycket aktiv bland det judiska folket. För oss, som tror på Jesus, betyder det att vi genom vårt arbete i judemissionen med egna ögon kan se det Gud gör bland judarna i dag, konstaterar Alexander Goldberg.

Saknar förebilder för den messianska rörelsen

Han ser också en tredje utmaning för den messianska rörelsen i dag: Motståndet som de messianska judarna möter från andra judar, t.ex. en del ortodoxa, och från samhället.

– Även om Israel är en demokrati, är det en mycket ofullkomlig sådan, menar Goldberg.

Messianska judar möts av olika former av diskriminering, och vid enskilda tillfällen, menar den Israeliska direktorn för Caspari, att man gott kan tala om, att de messianska ledarna kommer i situationer, som kan betecknas som ren förföljelse. Inte så att de kämpar för livet, men genom systematisk trakasseri från anti-missionsorganisationer eller försvårande av deras arbete från myndigheternas sida. Han är dock osäker på hur denna utmaning bäst ska lösas.

– Döljer vi av fruktan våra ljus under skäppan? Mister vi vår vilja att vara salt i samhället och för våra grannar – eller undviker vi det? Ska vi kompromissa med vår övertygelse och tro i hopp om att bli accepterade och få lugn och ro, eller står vi fast, betalar priset och uthärdar prövningarna när det är nödvändigt? frågar Goldberg retoriskt och fortsätter: De här frågorna är utmanande, men de behöver besvaras, menar han.

Han saknar en förgrundsgestalt/förebild för den messianska rörelsen i dagens kyrka, som kan inspirera och visa vägen genom motståndet. Utmaningen med att det saknas en förgrundsgestalt/förebild hänger för Goldberg samman med identitetsfrågan för den messianska rörelsen:

– Det är endast några få som har ställts inför dessa utmaningar som messianska judar möter ifrån andra judar och från samhället. Därför står vi lite famlande inför problemet, analyserar han.

Caspari som brobyggare

– Caspari tjänar inte enbart den messianska rörelsen, utan också den kristna kyrkan, genom att upplysa kyrkan om kristendomens judiska rötter, och genom att kyrkan möter sina judiska bröder och systrar i tron, berättar Goldberg.

Internationellt samarbetar Caspari med kyrkor och missionsrörelser och sätter därigenom fokus på den messianska rörelsen i Israel, och de utmaningar som de Jesustroende judarna står inför. Det sker bland annat genom kurser för teologer, missionsledare, studerande och andra intresserade, samt genom partnerskap över landsgränserna, Utöver det så ger Casparis medarbetare guidade turer till turistgrupper, information och undervisning om den messianska rörelsen.

På frågan om vilka glädjeämnen som finns i den messianska rörelsen i Israel, svarar Goldberg:

– Det första och viktigaste glädjeämnet för mig är den växande öppenheten inför evangeliet, som jag kan finna i det israeliska samhället. Intresset för Jesus växer mycket långsamt, men stadigt. Bara under de tolv år som jag har bott i Israel kan man se en skillnad, berättar Goldberg.

Liksom Israelsmissionen önskar Caspari Center att nå det judiska folket med budskapet om att Yeshua (Jesus på hebreiska) är Messias.

Det andra stora glädjeämnet hos den messianska rörelsen i dag är att rörelsen växer. Enligt en undersökning från 1999 gjord av Israelsmissionens generalsekreterare Bodil Skjøtt och förre ordförande Kai Kjær-Hansen hade de messianska församlingarna då omkring 5 000 medlemmar i Israel. Det har inte gjorts någon officiell statistik sedan dess, men Goldberg menar, att det finns minst 10 000 messianska judar i Israel. Andra vill inte gå högre än till 7 000, medan åter andra vill sätta siffran högre – till 15 000. Det är således en siffra som det råder lite osäkerhet omkring.

– Nya församlingar bildas, existerande församlingar växer; präster och missionärer får teologisk utbildning och nya missionsprojekt startar hela tiden för att stärka rörelsen, säger Goldberg glatt.

Och hur kan vi i Danmark (och i Sverige, övers.anm) stödja och uppmuntra den messianska rörelsen i Israel?

– Bygg ut partnerskapet med Caspari och var trofast! uppmanar Goldberg innan han avslutar:

– Vi är ingen lokal församling, så stödet till Caspari skapar inte något beroende. Men med stödet kan vi hjälpa de lokala församlingarna på ett sunt sätt.

Faktaruta

Caspari Center för Bibliska och Judiska Studier grundades1982 av Den Norske Israelsmission. De ville stödja de israeliska Jesustroende judarna genom utbildning och forskning. Sedan starten har Caspari haft flera internationella partner, bl.a. Den Danske Israelsmission.

Biblisk förkunnelse sedan 1999