Uppdraget till judarna

Av Bradley Long, pastor i Immanuelskyrkan, Tel Aviv
Översättning: Ing-Marie Aronsson
Från Først nr 3, 2018

I serien ”Korrespondentbrevet” ger våra utsända och lokala medarbetare oss en djupare inblick i det arbete de står i för Israelsmissionen. Den här gången är det pastorn i Immanuelskyrkan, Bradley Long, som ger oss en inblick i hur vardagen kan te sig i en storstadsförsamling.

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.”

Huvudfokus i Immanuelkyrkans missionsarbete är att nå ut till judar med evangeliet. Det är också det bibliska påbudet från Rom 1:16.
Vi har många möjligheter att få kontakt med judar: genom Öppen kyrka, konserter, lovsångskvällar, samlingar för Holocaustöverlevare och genom hjälp till våra olika samarbetspartner.

I den här rapporten vill jag sätta ljuset på vårt samarbete med en av de lokala skolorna, på vårt hebreiska bibelstudie och på utvecklingen av gemenskapen med grannarna på andra sidan
gatan.

Tabeeta School
Tabeetaskolan är en lokal skola med brittisk bakgrund och med undervisning på engelska. I grannskapet finns bara en liten procent judar, ändå har Tabeetaskolan upplevt en ökning av ansökningar från judiska familjer under senare år, något som bekräftar befolkningsförändringen; fler judar bosätter sig i Jaffa. De flesta anställda, särskilt i de högre klasserna (11-18 år), är judar. Jag försöker att få tid till att utveckla den här kontakten och bjuder regelbundet in de anställda till arrangemang i Immanuelskyrkan.

Vi har en stadigt växande relation med Tabeetaskolan i Jaffa. Rektorn är en hängiven kristen, och ser gärna att det utvecklas tätare band till Immanuelkyrkan. Jag är medlem i skolans styrelse, och en av pastorerna. Jag leder den kristna föreningen och bönegemenskapen för de anställda en gång i veckan. Både min fru, Marit, och jag är med i en frivilliggrupp som turas om att ha fem-minuters-andakter och bön.

För första gången i historien har vi haft jul- och påsksamlingar här i Immanuelskyrkan, där även föräldrarna varit inbjudna. Detta är en enastående möjlighet att förkunna evangeliet!

Hebreiskt bibelstudium
Under senaste halvåret har vi upplevt en liten ökning i antalet judiska troende som har funnit sin plats i Immanuelkyrkan. Vi började en kampanj i januari, där vi inbjöd församlingsmedlemmar att vara med i en bibelstudiegrupp mitt i veckan. Vi presenterade den som ”Kaffe och Gud”, och såg att flera judiska troende kom.

Gruppen utvecklade sig till att bestå av lokala invånare i så stor grad att det var naturligt att övergå till hebreiska. Från onsdagen 23 februari blev det ”den hebreiska bibelgruppen”. Detta är en underbar utveckling. Även om det ännu återstår lite arbete med att uppmuntra till regelbundet deltagande, har det varit ca 12 deltagare sedan februari; och även om vi ska undervisa alla människor och åldersgrupper, ser vi ett speciellt behov att ge våra messianska syskon undervisning i troslära, så att de kan bli effektiva vittnen för sina med-judar.

Immanuelsgemenskapen
Vi önskar att bygga upp en bättre kontakt med våra grannar, som på samma sätt som vi har omsorg om området. Det är en glädje att få berätta att David Lazarus från Beit Immanuel messianska församling, Pedro Sandos från Beit Immanuel pensionat och staben i
Immanuelkyrkan har haft vårt första månatliga gemenskapsmöte. Det var så välsignat gott för oss att vara förenade i bön: ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans.” (Ps. 133:1) Vårt mål är att bli ”Immanuelsgemenskapen”, där vi kan ha en starkare känsla av att arbeta tillsammans för Guds rike i vårt grannskap.

Våra band till Beit Immanuel messianska församling har också blivit starkare genom att Sarah Lazarus, vår nya föreståndare, är
svärdotter till David Lazarus. Sarah och hennes man hör nu till Immanuelkyrkan. Som vårt missionsdokument säger, är vi ”en kyrka som bygger broar mellan den messianska rörelsen och den världsvida kyrkan…”

Biblisk förkunnelse sedan 1999