Ledarskap i Nya testamentet

Av Hans Sundberg, teologie doktor

Jesus vår förebild

Ingen liknar Jesus Messias! Bibeln vittnar om att Han inte bara var den “verkliga, sanna” människan, utan också den ende i världshistorien som uppenbarat Gud för oss. Johannes skriver i sitt evangelium 1:18:

”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, Han har förklarat Honom för oss”.

Så när vi vill ha svar och vägledning, t.ex. i frågor omkring hur sant och gott ledarskap ser ut, så finns ingen annan som kan ge svar med motsvarande auktoritet. Jag ska i några undervisningsartiklar utveckla Jesu ledarskapsmodell.

Det första vi lär av Jesus är att för Honom finns ingen skillnad mellan lära och liv!

Enklare uttryckt kan man säga att Han levde som Han lärde. Därför säger evangelierna att folket och deras ledare noterade att Han undervisade – i motsats till deras egna ledare – med auktoritet (se Matt 7:29).

Det grekiska ordet ”exousia” beskriver ”makt, auktoritet, skapande egenskaper” därför så sker alltid omedelbart det Jesus säger och gör. Hans undervisning förändrade och utmanade lyssnarna till handling. I bergspredikan (Matt 5-7) ser vi detta tydligt. Jesus säger där, och hör Hans – Guds – auktoritet:

”ni har hört att det är sagt, (dvs av Mose eller andra auktoriteter) men JAG säger er…” (se t.ex Matt 5:38).

Därefter undervisar Jesus om hur vandringen i livet ska styras av andra regler än de tidigare. Här ska den tidigare lagen fullkomnas av en ny lag – Guds Rikes lag. Som exempel är den häpnadsväckande tanken att istället för hämnd ska vi älska alla, också våra fiender! (Se Matt 5:31-32). Eller ett annat exempel, skilsmässa är otänkbar. Mose godkände möjligheten ”för era hjärtans hårdhet”. Jesus underkänner möjligheten till skilsmässa, om inte ene parten varit otrogen. Sedan avslutar Han sin undervisning med att den som gifter sig med en frånskild blir orsak till äktenskapsbrott (se Matt 5:38-47).

Man kan säga mycket om Jesus! Men otydlig det är Han inte! Han både kan och ger ordet lärjungaskap betydelse, det betyder i att följa Jesus själv dit Han går, på Hans villkor (se Jesu ord till sina lärjungar – Apostlar – Joh 15:15-16).

Jesu auktoritet visade sig också i att Han, enligt NT, ägnade mer tid åt att bota och hela människor än åt att predika och undervisa (se t.ex. Matt 4:23-25, 9-10). Han botade människor med sitt ord, som när Han befriade de demonbesatta och betryckta med sin makt, omedelbart (se t.ex. Mark 1;21-28, 40-45; – här är det grekiska ordet ofta använt ”euthys” som betyder ”genast, omedelbart”. Ett annat exempel är Mark 3:20-28, där Markus varnar alla att säga att Jesus har makt över det onda genom det onda!).

Även naturen är underlagt vad Gud vill göra genom Jesus. Han förvandlar fem bröd och två fiskar till mat för fem tusen män plus kvinnor och barn (Joh.6:1-15). Han går på vatten ( Mark.6:45-51). Han talar till fikonträdsom vissnar (Mark.11:12-14, 20-25). Han befaller stormar att omedelbart bli stilla, (Luk.8:22-25). Ja, Han till och med uppväcker människor som Lasarus att uppstå ifrån de döda, (Joh. 11).

Han har helt enkelt Guds makt. Han är Gud. Han är det Han lever, som Guds Son – ett med Fadern. Sådana ska alla ledare vara!!!

Ett i ord och handling. Radikala i tro och hängivenhet till Gud och Hans Rike. Radikala i att förkunna Guds Ord som det står skrivet och kalla människor till tro, omvändelse, nytt liv i och på Jesus.

Är ledarens liv utanför Kyrkan är kallelsen likaså att leva ett med karaktären hos Jesus. Inget mer, inget mindre.

Jesus är vårt föredöme i moral, undervisning, liv och självutgivande. Alla som följer Honom lever som Han gjorde! Ledare särskilt!

Då blir Paulus ord i Jesu efterföljd inte märkliga:

”Ha mig som föredöme, som jag har Jesus som föredöme” 1 Kor 11:1

Nej, de orden blir varje ledares mål: att Jesus ska synas i allt vi är och gör och det är det människor följer när de ”har oss som föredömen/förebilder”.

Biblisk förkunnelse sedan 1999