Lag och Evangelium

Av Terho Kanervikkoaho, från Misjonsblad for Israel, nr 5, 2016. Översättning: Ing-Marie Aronsson.

När en protestantisk kristen möter en messiansk jude, upptäcker de ofta att de använder de viktigaste kärnbegreppen på olika sätt och med skilda betydelser. I bästa fall kan de här mötena leda till en bättre förståelse av tron på ömse sidor. Det kan ske om vi är öppna för nya frågeställningar och perspektiv som vi inte tidigare har mött.

Denna artikel försöker bringa klarhet i ett ämne där många protestantiska kristna ogenomtänkt blandar samman två olika sätt att förstå två olika begrepp. Samtidigt har många messianska judar endast en förståelse av dessa begrepp. Ingen av parterna är insatt i den andres ståndpunkt.

Psalm 119
Många protestanter har hört det predikas om hur människor i det gamla testamentet blev frälsta genom lagen, alltså genom egna gärningar – medan vi i dag blir frälsta genom Guds nåd. På samma gång kan de få höra att det är omöjligt att bli frälst genom egna gärningar eller genom lagen. Förvirringen förstärks av att många bibelställen lovprisar Guds lag. Ett av de mest påfallande är Psalm 119, den längsta av alla de 150 psalmer, där den röda tråden är att upphöja lagen. De här bibelställena är troligen långt fler än de som talar om lagen utifrån en neutral eller negativ vinkling. Men den här förvirringen i den gode protestantens uppfattning gäller inte bara lagen. Evangeliet, som blev givet till vår frälsning – som vi har hört – verkar också bära med sig dom (Rom 2:16).

Olika definitioner
Problemet med att definiera dessa mycket centrala ord i Bibeln är resultat av den protestantiska reformationen. Problemet uppstår inte nödvändigtvis med Martin Luther. Men med honom kom en bestämd definition av orden lag och evangelium in i den protestantiska världen. Denna definition var (och är fortfarande) ytterst värdefull i en speciell mening, men den avviker från Bibelns bruk av begreppen. Detta skapade problem allaredan på Luthers tid, när han blev missförstådd i bruket av dessa ord.

Trettio år efter Luthers död publicerades en bok vars syfte var att ta upp problemet och skapa enhet i den unga rörelsen som skulle bli känd som luthersk. Boken kom att kallas Konkordieformeln, och ett av de teman den tog upp var den förvirring som uppstod på grund av olika definitioner av begreppen lag och evangelium. Så om du någon gång har funnit dessa begrepp förvirrande, och om någon av dina pastorer tycker att det är svårt att förklara, så är du inte den första som stöter på problemet – och du blir inte heller den sista. Låt oss nu ge oss in i dessa två centrala begrepp och se hur vi kan bruka dem i olika syften.

Luther
De flesta protestantiska kyrkorna är starkt påverkade av Luther i sin förståelse av lag och evangelium – genomtänkt eller ogenomtänkt, antingen de följer Luther eller inte. Luther själv använder begreppen för att förklara vägen till frälsning, för att ge svar på den stora frågan hur man blir rättfärdig inför den allsmäktige Gud. Lag och evangelium är redskap för att besvara denna fråga som under lång tid bekymrat honom. För Luther betyder lagen allt det Gud kräver av oss. Alla föreskrifter, verksamheter och restriktioner från början av Första Mosebok till slutet av Uppenbarelseboken är lagen. Evangeliet är det Gud ger oss gratis (dvs. frälsning och förlåtelse), utan några krav eller villkor. Detta finner vi också genom hela bibeln, från första till allra sista sidan.

Den här distinktionen är mycket nyttig när du ska förklara innehållet i vanlig klassisk protestantisk förkunnelse. Lagen avslöjar ditt syndafördärv och oförmåga att frälsa dig själv. Den driver dig till ett desperat sökande efter frälsning och förlåtelse. Fräsningen – dvs. evangeliet – erbjuds dig såsom en fri gåva från Gud genom Jesu död och uppståndelse, som helt och hållet är Guds verk, och som du inte kan tillföra något för att förbättra. (Som ett apropå, så blir inte tron betraktad som en mänsklig gärning, utan som Guds redskap till att utgjuta sin nåd, och därför som en gåva på ”evangeliesidan” i Luthers definition.)

På liknande sätt blir det när en kristen får problem efter att ha varit olydig eller fallit i synd. Då kommer denna nyansering att ge visshet om att Guds förlåtelse och frälsning förblir oförändrad i den troendes liv. Utifrån detta kan man lätt förstå varför protestantiska kristna kan ha en sådan negativ inställning till lagen, något som ofta förvirrar messianska judar (särskilt de som följer Toran). Luthers sätt att definiera Guds krav och gåvor är mycket värdefulla i dessa speciella situationer. Man måste dock vara försiktig så man inte förväxlar det med det sätt som terminologin används på i Bibeln.

Bibeln
I Bibeln är evangeliet helt enkelt budskapet om Jesus Messias. Det omfattar alla krav och fria gåvor som finns i de fyra evangelierna och i apostlarnas lära. Lagen betyder i de flesta fall antingen de tio buden, hela sinaiförbundet, pentateuken (de fem moseböckerna) eller Tanach (Gamla testamentet). Det görs inte någon särskiljning mellan krav och löften som finns här. Betoningen i biblisk användning av begreppen lag och evangelium ligger i att klargöra skillnaden och kontinuiteten mellan sinaiförbundet och det nya förbundet.

I tillägg till de två begreppen i de äldre protestantiska kyrkorna, har det också uppstått en modern och mer social syn där evangeliet förstås som ovillkorlig acceptans för tidigare föraktade grupper (som homosexuella). Lagen uppfattas däremot som förtryckande av dessa grupper. I den här förståelsen används den kända terminologin i ännu en annan mening, något som orsakar ytterligare förvirring. Hittills har den uppfattningen inte klargjort något, med dess nya och annorlunda användning av de gamla begreppen, men många gånger påstår pastorerna som delar den här synen, att den överensstämmer med begreppen antingen hos Luther eller i Bibeln – eller båda. Den här tredje tolkningen är inte ämne för den här artikeln. Men den är bra att känna till för att kunna göra en tydlig åtskillnad när det behövs.

Slutsats
De två sätten att förstå begreppen lag och evangelium är en bestående del av arvet till den protestantiska världen. Alltför ofta blir inte begreppen definierade tillräckligt tydligt, för det mesta därför att de är oklara för predikanten själv. Så för att undgå den urgamla förvirringen är det viktigt att förstå skillnaden mellan de två definitionerna av lag och evangelium och använda dem riktigt. Luthers användning av orden har stort värde för att förklara vägen till frälsning för en icke-kristen eller trösta en orolig kristen som fallit i synd. Och det är av väsentlig betydelse att förstå hur dessa begrepp används i Bibeln för att förstå kontinuiteten och avsikten med Guds stora frälsningsplan i Jesus Kristus.

Terho Kanervikkoaho har jobbat på Caspari Center sedan början av 2016. Han är utsänd från FLM (Finnish Lutheran Mission) og arbetar på en doktorsgrad vid Hebrew University i Jerusalem.

Biblisk förkunnelse sedan 1999