”En profet lik mig”

Av Seth Postell

Är de fem Moseböckerna bara en uppsättning lagar och regler? Eller kan man, bland alla föreskrifterna, finna profetiska texter som pekar fram emot en Messiasgestalt? Hur tolkar man i så fall en sådan profetia?

När vi hör ordet “Torah” tänker vi ofta på de lagar som Gud gav vårt folk, eller på den boken som innehåller dessa lagarna. Även om detta är korrekta beteckningar av “Torah”, är de också begränsande, för Torahn är mer än detta.

 

Är Torahn profetisk?

Den är också en profetisk bok. Det är faktiskt denna profetiska boken som har upplyst och väglett alla senare profeter och profetior i Tanach (Gamla testamentet). Så Torahn är inte bara en lista över levnadsregler för livet här och nu; den är också en samling av lagar, berättelser och poesi som hjälper läsaren till att förbereda sig för framtiden. På vilket sätt är Torahn profetisk? För det första är Torahn uppbyggd runt teman om framtiden. Vid varje vägskäl i Torahn är det en central person (Jakob, Bileam och Mose) som deklarerar vad Gud vill göra i “de sista dagarna” (1 Mos 49:1; 4 Mos 24:14; 5 Mos 31:28-29) genom Messias-kungen av Juda stam (1 Mos 49:10-12, 4 Mos 24:7-9 och 17-24; 5 Mos 32:43 och 33:5 och 7).

För det andra använder Torahn ofta liknelser eller modeller för att undervisa den observanta och bedjande läsaren om framtida händelser. Ett exempel från Abrams (Abrahams) liv är tillräckligt för att visa detta. Under en hungersnöd drar Abram till Egypten, där hans hustru blir bortförd till Faraos slott. Gud befriar Sarai (Sara) genom att slå Faraos hus med plågor; Abram förvärvar sig stor rikedom; Farao befaller Abram att dra bort, och så vänder han tillbaka till det utlovade landet (1 Mos 12:10 – 13:2). Den uppmärksamme läsaren vill omedelbart se att detta också är Israels historia. Abrahams vistelse är en liknelse eller en profetisk förebild för framtida händelser, i detta fall uttåget ur Egypten.

 

Paralleller mellan Jesus och Moses liv

I 5 Mos 18:15 säger Mose: “Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till.” Lägg märke till användandet av liknelse (jämförelse): en profet ”som” Mose. Författarna av Nya testamentet identifierade Jesus som uppfyllelsen av den här versen (se Apg 3:22) därför att de bland mycket annat var vittnen till många paralleller mellan Jesu liv och verksamhet, och Mose liv och verksamhet. Det är inte bara det att händelserna i Jesu liv sammanfaller med det som skedde med Mose (ex. dråpen av hebreiska gossebarn under en ond tyrann (Matt 2:16 och 2 Mos 1:6-22) och fastan i fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen (Matt 4:2 och 2 Mos 34:28)), men också de tecken och under som Jesus gjorde, var anmärkningsvärt lika de som Mose utförde (ex. att göra vatten till en röd vätska, vin respektive blod (Joh 2:1-12 och 2 Mos 7:14-25), en mirakulös passage genom vattnet (Matt 14:22-36 och 2 Mos 14:13-31)). Jesus var utan tvekan en profet som Mose, både i ord och handling.

 

Profet eller profetämbetet

Det är emellertid ett problem vi behöver diskutera. Det är många som hävdar att 5 Mos 18:15 aldrig hade för avsikt att vara en messiansk profetia överhuvudtaget. Dessa människorna gör ofta orätt mot Nya testamentets författare (och moderna Jesustroende judar) genom att lyfta 5 Mos 18:15 ut ur sitt sammanhang. De hävdar att 5 Mos 18:15 inte talar om en specifik person, men om alla senare profeter genom Israels historia (profetämbetet). De säger att att ett noggrant studium av versen i dess kontext antyder att Mose talar om olika profeter som Herren skulle resa upp för Israel när de intar landet, så att de inte skulle följa den avskyvärda praxis som fanns hos landets ursprungliga invånare. (5 Mos 18:9-14)

 

Skriften själv som tolkningsnyckel

Nu kanske mina kritiker säger: “Där har vi det, saken är avgjord!” Men var inte så snabb. Ett gammalt ordspråk säger: “Skriften är sin egen (bästa) uttolkare.” Den tidigaste nedskrivna tolkningen av Moses ord i 5 Mos 18:15 finns i slutet av Torahn själv, 5 Mos 34:10: “Aldrig mer har det i Israel framträtt en sådan profet som Mose, som Herren mötte ansikte mot ansikte”. (Se 4 Mos 12:8) Många bibelforskare menar att Mose inte kan ha skrivit 5 Mos 34. Varför? Enligt 5 Mos 34:5 har Mose varit död en lång tid. Dessutom antyder den hebreiska meningsuppbyggnaden i vers 10 att författaren (en person som inte är mindre inspirerad än Mose) har värderat alla profeterna genom Israels bibelhistoria (från Josua till Malaki) och drar slutsatsen att det aldrig mer kom en profet som Mose vare sig i raden av profeter i stort eller som någon enskild profet. Med andra ord: även om lovade att Herren skulle resa upp en profet som honom själv (5 Mos 18:15) – och Herren hade verkligen rest upp många profeter genom Israels historia – blev Moses ord aldrig fullbordade.

 

Pekar mot en framtida Messias

Så denna okända författare i slutet av Israels bibliska historia förstod inte bara orden i 5 Mos 18:15 som referenser till en individuell profet, men drar också slutsatsen att denna profeten aldrig stod fram. Därför presenterar avslutningen av Torahn en viss spänning mellan Moses bokstavliga ord i 5 Mos 18:15 och värderingen av de här orden i 5 Mos 34:10. Mose gav löftet, men det uppfylldes inte. Hur går det här ihop? Denna spänningen mellan Israels historia och nutid (det vill säga tiden då 5 Mos 34 blev skrivet) kunde därför bara utläsas en gång i Israels framtid. Profeterna gör sin konklusion på nästan samma sätt som Torahn, nämligen med ett eskatologiskt hopp om att det skall komma en profet som Mose (se Malaki 4:5)

Torahn avslutas därför med en förväntansfull blick mot framtiden. Den tidiga tolkningshistorien till 5 Mos 18:15 (från före Jesu tid) stöder dessutom starkt dessa konklusioner – nämligen att Torahn avslutas med dörren vidöppen för att det i framtiden skall komma en messiansk profet. De nytestamentliga författarna studerade Torahn noga, i det att de letade efter ledtråden till denne utlovade profet i detaljerna i Mose liv. Och då denne länge efterlängtade profet trädde fram, kände de igen honom omedelbart!

 

Om författaren: Seth Postell har en Ph.D. grad från Golden Gate Baptist Theological Seminary. Han är en ofta anlitad föreläsare i bibliska studier på Israel Collage of the Bible i Netanya, Israel.

Artikeln är från Misjonsblad for Israel. Översättning av Carl-Henrik Karlsson.

Biblisk förkunnelse sedan 1999