Digital mission hopp för Sverige

Artikeln publicerades i Kyrka och Folk, januari 2016.

Att reformationens nyupptäckter fick sådan spridning var ingen tillfällighet. Boktryckarkonsten hade nyligen utvecklats och den nya tekniken var något som reformatorerna tog vara på. På samma sätt vill de drivande inom TV16 använda internet för att förmedla det vi tagit emot.

TV, internet och andra mediakanaler kan aldrig ersätta att fira gudstjänst i en församlingsgemenskap, ta emot sakramenten och dela gemenskapen. Men det kan komplettera för alla de som av olika skäl inte har möjlighet att ta sig till gudstjänster där det predikas ett rätt Guds Ord, exempelvis sjukdom, familjeliv eller långa resor. Även om det skulle bli ett fungerande och gott gudstjänstliv i alla större orter och städer, kommer det ändå att för många, många människor vara oöverstigligt att ta sig till dessa platser varje söndag. Här kan internet-TV bli en viktig kanal som komplement, men även förstärkning och förlängning av det som är basen – ett lokalt fungerande församlingsliv.

En dröm

Michel Rodin från Karlstad är en av få i vår evangeliska tradition som är utbildad och arbetar professionellt inom området. Michel läste rörlig media med inriktning på animation redan 1997. Han har sedan dess arbetat med media i form av TV, video, animation och radio. Idag arbetar han mest med internationella video- och webbapplikationer. Han hade flera år burit tankar om en luthersk kanal och delade sin vision med Carl-Henrik Karlsson när denne för ett antal år sedan predikade i Karlstad.

Från dröm till vision

År 2010 blev Källans ordförande Carl-Henrik Karlsson involverad i TV-arbete genom inspelning av program för Nordisk TV mission utanför Helsingborg. Organisationen grundades av pionjären och entreprenören Tommy M. Josefsson som arbetat med kristen media sedan 1990, och som även startade upp Kanal 10. De första programmen Carl-Henrik spelade in handlade om den helige Ande, samt en serie som i korta program steg för steg gick igenom Martin Luthers lilla katekes. Under den här tiden grodde visionen om en kanal med evangelisk profil och efter samtal med Tommy M. Josefsson fick Carl-Henrik Karlsson möjlighet att starta playkanalen TV16 som en del av Nordisk TV mission.

Gav rum för mångfald

Tommy M. Josefsson, som inte uttalat är en del av den lutherska traditionen, berättar hur det kom sig att han öppnade upp för detta:

– När jag mötte Carl-Henrik och såg hur han hade en vision och brann för att driva en station med just denna inriktning ville vi från Nordisk TV mission inspirera och stödja etableringen av TV16. Vi ser vikten av att lyfta fram Guds mångfald. I Kristus blir vi alla ett, så i detta finns det plats för våra olikheter som vi behöver lära oss att respektera istället för att kritisera. Skandinavisk kristen TV behöver verkligen breddas av en station som belyser frågor utifrån en alternativ ståndpunkt än de traditionella karismatiska rörelser som idag dominerar kristen TV i Skandinavien.

Porträtt i Israel öppnade ögon

Tommy M. Josefsson berättar vidare att i samband med uppstarten av DKNET TV i Danmark under våren 2006 gjorde han en resa till Israel för att se på olika tekniska lösningar för stationens sändningar. När han en dag var på guidad tur i Jerusalem kom han till en utgrävning och blicken fastnade vid en färgglad vägg med stenar i skiftande färger.

– Medan jag beundrade färgerna kommer guiden fram till mig och påpekar att om jag tar tio steg bakåt vill jag se en bild framträda ur mosaiken av stenar. Jag följde rådet och ett underbart porträtt från den romerska tidsåldern framträdde. Samtidigt upplevde jag hur jag hörde en inre röst säga ”där ser du, de färgglada stenarna är min församling med alla sina små egenheter och skiftande inriktningar. Men beundrar du den på avstånd istället för varje enskild sten så vill ett Jesuslikt porträtt framträda.” Detta öppnade verkligen mina ögon och inte minst synen på kristen TV. Att just den inriktning vi ser idag inte behöver vara normgivande för framtidens kristna TV-arbete. Istället får vi lyfta fram våra olikheter för att i Guds mångfald ge en bild av vad Jesus gör idag. Här kommer TV16 in som en viktig röst för en luthersk trosinriktning och som i nuvarande medier har förminskats och getts alltför litet utrymme.

De första stegen

Hösten 2011 togs de första stegen och den 24 november skrev Carl-Henrik Karlsson en bloggpost för TV16: ”Allt började som en tanke, en försiktig dröm om en kanal med luthersk profil. Men nu står vi här, alldeles i startgroparna för att sätta igång. Allt är inte färdigt och vi har en mycket lång uppförsbacke framför oss. Men vi ger inte upp. Vi tror på detta och vi märker hur fleras drömmar nu sammanstrålar till en vision och ett konkret målmedvetet arbete.” Spaden var satt i jorden.

Självständig playkanal

Detta var 2011 och på detta sätt grundades TV16 som en del av Nordisk TV mission. Nordisk TV mission hade en tid ansträngd ekonomi och i samband med det knoppades TV16 av året efter och blev en egen förening med juridiska medlemmar. Representanter för Källan, Kyrkliga Förbundet och Fishpond Entertainment samlades 1 oktober 2012 på LM Engström, Göteborg, och antog stadgar och valde styrelse. Förste ordförande blev Carl-Henrik Karlsson.

Anders Svensson var Kyrkliga Förbundets representant vid starten av den gemensamma organisationen och berättar varför de gick in i arbetet:

– Kyrkliga förbundet funderade då som nu på vilka kanaler som används för att på bästa sätt nå ut. Även om tidningen Kyrka och Folk var och är huvudkanalen, vill vi inte vara helt låsta till enbart den. Att frimodigt stå upp för en reformatoriskt själavårdande evangelisk-luthersk tro med människors salighet i fokus får inte vara begränsat till enbart vissa forum. Alla kanaler för att nå ut måste prövas.

– Tidningsutgivning är förbundets huvudfokus, precis som stadgarna anger. Men vi använder också radio, liksom böcker. Tanken är att finnas med i de kanaler som förekommer och används i den tid vi lever. Budskapet är detsamma, men kanalerna för att nå ut kan variera.

– Människor av idag blir mer och mer vana vid och frekventa användare av digitala medier. Då måste även Kyrkliga Förbundet finnas där. Vår förhoppning är att människor, också på webben, ska erbjudas möjligheten att hitta hem andligt sett. Då måste vi ju finnas där. I den bästa av världar är vår förhoppning att människor som tidigare inte hittat rikedomarna i den evangelisk lutherska tron ska få göra det via TV16 och därifrån vägledas till en församling/kyrka som får bli ett andligt hem. Men tanken är också att kristna människor som av en eller annan anledning – jobb, sjukdom, utlandsresa etc. – är förhindrade att komma till kyrkan, bibelstudiet eller vad det månde vara, istället ska kunna få andlig föda via webben.

TV16 fungerar idag som en så kallad play-kanal, vilket innebär att programmen inte sänds en viss tid, utan att tittarna går in på internet till sidan TV16.org och väljer vilket program man vill se. Ett modernt sätt att se på TV som nu växer på den kommersiella marknaden. Michel Rodin säger:

– Video och TV-media är något som hos dom flesta människor tillhör det dagliga innehållet. Mer och mer blir TV-tittandet också något man vill kunna göra när som helst, när det passar en själv. Det är vad man kan göra på internet via de play-kanaler som finns idag.

Ser möjligheter med tekniken

TV16 har nu funnits några år och har nu drygt 70 program inom kategorierna Gudstjänst, Undervisning, Familj, Omvärlden och Debatt. Målsättningen är att det ska vara en bredd i programmen, men fram till idag är det är en övervikt av gudstjänster och program med undervisning. Dessutom tillkommer det inom kort tio program till av Carl-Henrik Karlsson om de tio buden.

Utmaningar framåt

Vi går tillbaka till Michel Rodin och frågar hur han ser på framtiden.

– Den främsta uppgiften för TV16 är att denna kanal ska göra det lättillgängligt för många människor att få ta del av god undervisning om vem Gud är, vad han gjort för alla människor och att han vill rädda just dig som tittare. Vi har alla den uppgiften i och med missionsbefallningen, och att använda de sätt som idag är världstäckande och som faktiskt når direkt in i människors hem, är för mig helt självklart. Det finns inget annat sätt där vi kan göra det och där den som tittar själv har valt det. De kan göra det privat i sitt eget hem utan att behöva visa det för någon, vilket dessutom ger dem en insikt i det kristna budskapet och det kristna livet. Allt detta kan absolut hjälpa till att delvis eller helt rasera många av de höga trösklar som kyrkor och församlingar har (mer eller mindre ofrivilligt).

Personen kan känna igen sig och inte vara lika främmande inför kyrko/församlingsrummet, men också människor som valt att följa Jesus. De har i hemmet kunnat skaffa sig en viss kunskap och förståelse för att leva med Jesus som sin Herre och förhoppningsvis fått nedrivit många av de fördomar som man bär med sig.

Vikten av kvalitet

Michel Rodin har alltid varit noga med att programmen ska ha god kvalitet:

– ”Världen” är van vid att program ska hålla en viss kvalitet både tekniskt och innehållsmässigt men också hur det presenteras. Annars är risken väldigt stor att man väljer att rata programmet efter enbart några sekunders tittande, då det ger intrycket av att vara oseriöst. Man ger det inte en chans för att det ser gammalt eller amatörmässigt producerat och det gör man även om själva innehållet är väldigt bra. Med kunskap om hur man bör göra kan man idag producera bra program med hög kvalitet utan att det kostar massor. Teknisk utrustning som håller väldigt hög kvalitet kan man idag köpa till väldigt liten kostnad. Bristen idag är att man tror att det bara är att ställa någon framför kameran och sedan filma, fast man måste jobba med saker som ljud, ljus, utsnitt och klippteknik.

Journalist som ordförande

Sedan mars 2014 är det Stefan Karlsson, utbildad inom religion, nutidssvenska och journalistik, som är ordförande för TV16. I samband med att han tog över som ordförande skrev han: ”Ett gediget arbete är redan gjort, men jag är lika övertygad om det bästa fortfarande ligger framför oss.”

Vad ser ordföranden för utmaningar och möjligheter de närmaste åren?

– Att dra igång en ny mediekanal, som TV16 fortfarande är, med ambitionen att ligga i framkant på olika sätt, kräver tid, ekonomiska resurser och ideella arbetsinsatser. Många församlingar och organisationer gör ett mycket gott arbete idag på traditionellt vis. Men de flesta har ännu inte ens övervägt att filma till exempel predikningar, föredrag och musiksamlingar. På så sätt går det dock att nå ut till nya grupper av människor, dels ”sökare” och dels kristna som av olika anledningar inte har möjlighet att komma till kyrkan så ofta som de egentligen vill. Här finns det alltså ett stort arbete att göra bara i att övertyga fler goda kristna sammanhang att börja spela in ljud och bild.

Stefan Karlsson säger vidare att kyrkor för flera decennier sedan spelade in sina gudstjänster på kassettband för att sprida Ordet.

– Genom TV16 går vi steget längre och ökar tillgängligheten dramatiskt. Allt som läggs ut där successivt sparas och leder till att ett rikt bibliotek byggs upp, som kommer att vara till gagn för människor under lång tid framöver.

Svaghet och styrka

– En svaghet är vi har få medlemsorganisationer och få medarbetare i styrelsen, ja, personer som är villiga att hjälpa till i arbetet överhuvudtaget. Det medför att uppdateringarna kommer sällan och oregelbundet.

– Styrkan är att de organisationer som varit med från starten har medverkat till ett grundligt förarbete med stadgar, programkriterier och sändningsavtal. Det finns en stabil struktur som nya medlemsorganisationer och engagerade personer kan gå in i, utan att behöva uppfinna hjulet på nytt. Vi har också hittills förmånen att ha personer med olika kompetenser och styrkor i styrelsearbetet, personer som kompletterar varandra bra och strävar efter utveckling i positiv anda.

Större variation behövs

– Det som ligger närmast i tiden är att skapa ett jämnare inflöde av nya program som kan läggas upp på sajten för uppspelning när tittaren så önskar. Större variation i utbudet är också viktigt. Hittills har det varit en tyngdpunkt på predikningar och undervisning, men mer musik samt något för barn och ungdomar skulle vara positivt.

Stefan Karlsson menar att om det gick att få till en mediaspelare på sajten skulle program kunna sändas efter tablå, såsom i traditionell TV. Då skulle nya program kunna läggas upp på bestämda datum och klockslag, för att sedan finnas tillgängliga som play-program i ett arkiv, tillgängliga dygnet runt.

– Ytterligare ett steg i framtiden är att kunna erbjuda direktsändningar i denna mediaspelare, varvat med förinspelade program. Då tänker jag mig sändningar både från studio och olika konferenser eller arrangemang. Detta ligger, förmodligen, ganska långt fram i tiden och kräver betydligt mer i form av tid, utrustning och ekonomi.

Framtidens medialandskap

TV16 är som sagt en play-kanal som man når via internet. Finns det planer på andra distributionskanaler? frågar vi Stefan Karlsson.

– Min bestämda uppfattning är att allt som TV16 gör i framtiden kommer att ske via internet och nuvarande sajt, inte via sändningar i kabel-TV eller satellit, säger Stefan Karlsson. Allt fler har idag datorer kopplade till vanliga TV-apparater för att titta på TV och filmer med hög digital bildkvalitet via nätet. Detta är något som jag tror kommer mer och mer. Därmed ligger TV16 helt rätt i tiden.

Vad krävs för att producera program?

– Det är upp till medlemsorganisationerna att jobba utifrån sina förutsättningar och hitta en lämplig ambitionsnivå. Att spela in ett offentligt arrangemang ställer högre krav på att det blir rätt direkt medan andra typer av inspelningar kan göras med omtagningar. Systemkamera med stativ kopplad till mikrofon kan vara en lösning. Separat ljudinspelning och bildupptagning är en annan variant. Två eller flera kameror ger ökade möjligheter. Men det går även att göra bra inspelningar med digitala kompaktkameror. Sedan behövs det något program för redigering. Det viktigaste är att komma igång och prova sig fram. Glöm aldrig att innehållet är det viktigaste!

Hur ska TV16 göra för att få fler program?

– Jag tror att vi som redan från olika organisationer representerar TV16 själva måste ta första steget genom att börja producera själva. Sedan gäller det att informera så att fler får upp ögonen för att detta både är roligt och ger ökade möjligheter att nå ut.

Till sist frågar jag Stefan Karlsson hur det kommer sig att han tackade ja till uppdraget som ordförande.

– För att det är viktigt att hitta fungerande sätt att nå ut till moderna människor. Dessutom tycker jag personligen att det är roligt att filma och redigera, även om det är svårt att få tiden att räcka till när man har småbarnsfamilj och heltidsarbete. Men det gäller att inte backa för svårigheter och utmaningar.

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999