Den messianska rörelsen i Israel blomstrar

Av Erez Soref, ledare för Israel College of The Bible
Översatt av Camilla Søndergaard
Från Ordet & Israel nr 6, 2019
Svensk översättning av Ing-Marie Aronsson

En historisk tillbakablick

Under de senaste århundradena har det varit en historisk tillväxt av antalet judar som kommit till tro på Jesus som Messias, och vi slås fortfarande av förundran över vad Gud gör ibland oss i Israel i dag.

 I början av 1900-talet kom omkring 200 000 judar till tro globalt sett, inklusive i det område som då hette Palestina. Under det brittiska mandatet (1920-1948) gjorde den anglikanska kyrkan det betydelsefulla draget att tillsätta den första messiansk-judiska biskopen i det Heliga Landet sedan den första kyrkans tid.

Men frihetskriget var under uppsegling, och den anglikanska kyrkan genomförde 1947 ”Operation Grace”, där Israels messianska judar evakuerades till Storbritannien. Man fruktade att de messianska judarna skulle bli nedslaktade i händelse av en arabisk seger eller komma att stå tillbaka utan rättigheter i händelse av en israelisk seger. Ett skepp seglade ut med i stort sett samtliga messiastroende ombord. Endast några få familjer – ca 24 personer – blev kvar i landet.

Etablering av församlingar

När staten Israel bildades fanns det i landet ett överflöd av utländska missionsorganisationer, men omedelbart efter bildandet började lokala troende att söka sin egen identitet, som infödda, messianska judar. Huvudvikten låg, både teologiskt och praktiskt, på att återetablera den ursprungliga messiansk-judiska församlingen i Jerusalem från Apostlagärningarnas tid.

En grupp messianska judar tog 1957 det viktiga steget att registrera en non profit-organisation kallad ”Israeli Messianic Community – Jerusalem Assembly”. Detta var den första officiella församlingen med messianska judar i staten Israel.

Återerövringen av Jerusalem under sexdagarskriget 1967 fångade uppmärksamheten hos evangeliska kristna världen över och väckte ett ökande intresse för de yttersta tiderna. Det blev startskottet till att messianska judar, som levde i diasporan (utanför Israel), flyttade till Israel, vilket ökade antalet betydligt.

I slutet av 1980-talet, och återigen i slutet av 1990-talet, företogs ett par grundliga undersökningar, som skulle beskriva den messiansk-judiska rörelsen i Israel. Den första rapporten 1989, uppskattade att det fanns omkring 30 messiansk-judiska församlingar i Israel. Församlingarna blev gradvis mer lokalt förankrade genom bruket av hebreiska som det främsta språket och hebreiska lovsånger istället för översatta psalmer. Det uttrycktes också ett behov av, och en önskan om, biblisk och teologisk utbildning, men det fanns mycket få möjligheter till det vid den här tidpunkten.

I stort sett var det i slutet av 80-talet en ung rörelse, på väg att etablera sig och definiera sig själv i en miljö som i viss grad undertryckte och motarbetade den.

Trakasserier och motstånd

Ett årtionde senare företog Kai Kjær-Hansen och Bodil Skjøtt en rad intervjuer med ledare för messiansk-judiska församlingar i Israel. 1999 offentliggjorde de sina resultat i en bok med titeln ”Facts and Myths About the Messianic Congregations in Israel” (Fakta och myter om de messianska församlingarna i Israel).

De bedömde då att den messiansk-judiska rörelsen totalt sett räknade 5 000 personer, inklusive barn, fördelade på 81 församlingar. Ca 70 procent av ledarna var judar, men endast 18 procent var födda i Israel. De flesta hade inte någon som helst form av biblisk eller teologisk utbildning.

Kai Kjær-Hansen och Bodil Skjøtt påpekade också den genomgående upplevelsen av förföljelse från så kallade antimissionsorganisationer. De skrev följande: ”Trakasserier och motstånd ser ut att vara en ofrånkomlig del av att som jude tro på Jesus i Israel. Den fientlighet man möter består i affischer som offentligt hänger ut individer eller grupper, otillförlitliga eller tendensiösa tidningsartiklar om församlingar och deras medlemmar, hot om, eller verkställda uppsägningar, förstörelse av egendom, dödshot, att man försökte stoppa eller avbryta möten, graffiti, bränder och så vidare”.

Messiansk utbildningsinstitution

Under 1990-talet ökade antalet messianska judar, samtidigt som deras identitet förstärktes. Israel College of the Bible etablerades 1990 och har sedan blivit en blomstrande medelpunkt för den messiansk-judiska rörelsen i Israel. Det är den enda hebreiskspråkiga teologiutbildningen som erkänts som utbildningsinstitution. Antalet studerande ökar i takt med antalet Jesustroende. Fler än tusen har idag sin utbildning härifrån, och de har fått kompetens inom teologi, pastorala uppgifter och rådgivning. Ett betydelsefullt steg har varit etablerandet av en fortbildning för församlingsledare, som har lockat både judar och araber. Den utbildningen har lett till helt nya nivåer av vänskap och samarbete mellan dessa båda grupper.

Snabb utveckling

Det finns idag fler än 300 messianska församlingar i Israel, och 2017 genomförde medarbetare från Israel College of the Bible en enkätundersökning bland dessa församlingar. Undersökningen visade att den genomsnittliga storleken på en messiansk församling var 100 medlemmar. Den största församlingen hade 600 medlemmar.

Det antas att den messiansk-judiska rörelsen i Israel i runda tal omfattar 30 000 medlemmar, varav 60 procent av dem är den förste i familjen som kommit till tro. Dessa tal visar på en betydande, ja till och med omvälvande tillväxt, jämfört med 1999. De flesta av dem som besvarade enkäten (70 procent), uttryckte en önskan om att deras församling skulle växa och bli mer betydelsefull i det israeliska samhället – och slippa förföljelse.

Det finns också en längtan efter att få dela tron med israeliska judar. I dag kan messianska judar berätta för sina familjer, grannar, vänner och lokalsamhällen om Jesus på sitt eget folks språk och i det egna folkets kultur. Istället för att vara fokuserade på överlevnad och grundläggande rättigheter är den messiansk-judiska rörelsen fokuserad på att växa och utveckla sig; det är en betydande mental förändring och utveckling.

En del av planen

En viktig upptäckt var att messianska judar i Israel ser sig själva som en del av det israeliska samhället. De uppfattar det judiska folkets återvändande till Israel som Guds ingripande, en uppfyllelse av bibliska profetior, och som en del av Guds plan för hela världen. Det att en messiansk-judisk gemenskap återuppstår i Israel ses också som en del i denna plan. Lojaliteten till staten Israel är därför helt naturlig.

Den här självuppfattningen och att församlingarna ser sig själva som en del av det israeliska samhället, indikerar att den kulturella utveckling som skett under de senaste årtiondena har nått en historisk vändpunkt; den messiansk-judiska rörelsen har gått från att vara en minoritet, ledd av utländska missionsorganisationer, till att vara en gemenskap med egen identitet.

Revolution på internet

Israel är känt som en entreprenörsnation och har en högutvecklad ny teknologi. Messianska troende har till fullo utnyttjat internets potential genom att utveckla en rad hemsidor, som innehåller film med vittnesbörd, berättelser om Jesus och apologetik – alltsammans på hebreiska och gjort av israeler.

Det har varit en överväldigande respons och en mycket bred skara av besökare på dessa sidor under senare år – det rapporteras om 25 miljoner besökare under de senaste tio åren! Sekulära medier, både större tv-kanaler och nyhetssidor på nätet, har uppmärksammat detta fenomen och berättat om det, vilket har ökat kunskapen om den växande messianska rörelsen i Israel.

Som svar har de så kallade antimissionsorganisationerna skapat sina egna hemsidor, som varnar för att besöka messiansk-judiska sidor. De ger ut en tidning som heter ”Sökande: En tidskrift för judar, som har förlorat sin inriktning”, där de försöker visa att Jesus inte är Messias.

Vårt team hos ”One for Israel” (organisationen bakom Israel College of the Bible och några av de messianska hemsidorna) har besvarat detta med att ge ut ”Att finna: En tidskrift för bröder som är trötta på att söka”, där deras påståenden motbevisas.

Den messiansk-judiska rörelsen i Israel har nu en identitet och en position i det israeliska samhället som gör att de kan stå fasta, att de kan använda sig av de rättigheter staten Israel ger, och de kan utmana de tvåtusen år gamla fördomarna och den religiösa kontroll som finns i den judiska diskussionen om Jesu identitet.

Vänder sig till både judar och araber

Det produceras också evangeliserande film på arabiska, som sänds från Israel.

Hos One for Israel är det inte bara teologiutbildningen som innefattar judar och araber. Vår stab av anställda består också av judiska och arabiska israeler, och vårt medieevangelisationsteam är på väg att träda in i den arabiska världen. Våra filmer når ut till araber både i Israel, på Västbanken och i Gaza – och ännu längre bort.

Tror på framtiden 

Unga troende känner inte att de är tvungna att bevisa att de är israeler, som pionjärerna i tidigare generationer gjorde. Därför förväntar vi oss att se flera i den unga generationen bli utbildade och uppnå en mognad som gör att de kan bli ledare på många områden i det israeliska samhället.

Generellt har det i det israeliska samhället varit en dramatisk tillbakagång vad det gäller biblisk utbildning, vilket har skapat en enorm möjlighet för bibelutbildade messianska troende att kunna träda fram och bidra på detta område – både på teologiutbildningar och på statliga universitet.

Med tanke på de tendenser vi ser i vår research menar vi att det är realistiskt att förvänta att många fler israeler kommer till tro på Herren, och att troende kommer att få möjlighet till större inflytande inom alla möjliga områden i samhället.

Det förhållandet att Israel är på väg att bli centrum för världens judar – i varje fall befolkningsmässigt – gör också att den messiansk-judiska rörelsen i Israel kommer att få en ännu mer central roll för den messianska rörelsen i resten av världen.

Profetia om judarnas återvändande till Israel

Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha. De skall inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser. Jag skall rädda dem från alla orter, där de har syndat, och skall rena dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. (Hes. 37: 21b-23)

Biblisk förkunnelse sedan 1999